Sunday, February 23, 2014

Kab tak abhi raah dekhen ae qaamat e jaanaanah...
Kab hashar mu'aiyan hai tujh ko tou khabar hogi

0 Opinions:

Archives